Organisering

Arbeidet med en utvikling i disse områdene startet som et grunneiersamarbeid ved årtusenskiftet. Arbeidet med organisering ble tuftet på tre faktorer som vi så på som vesentlige for en langsiktig, forutsigbar og god områdeutvikling.

  1. God grunneierorganisering: De berørte grunneierne er godt organisert ved at arealene er lagt i felles utmarkslag
  2. Samling av utbyggingssiden: Grunneierne har overlatt til selskapet Grindafjell AS å forestå den områdemessige utbyggingen innen de arealer som skal bygges ut. Grunneierne er medaksjonærer i selskapet.
  3. En samlet plan for området: Utviklingen er basert på vedtatt kommunedelplan for Grindafjell og i et godt samarbeid med Vang Kommune. Denne er vår «masterplan»

Videre legger vi vekt langsiktig tenkning og en fremdrift som  er i takt med marked og målet om å skape gode miljøer og gode opplevelser for våre kjøpere.